Про садок

веселка

Закон про сайти

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Законодавчі та нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти

І. Базові

1. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

2. Закон України «Про дошкільну освіту »  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).   https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

4. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. №3808-ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text

5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

6. Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-15#Text

7. Конвенція про права дитини. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

8. Конституція України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

9. Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 05.04.1994. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-94-%D0%BF#Text

10. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.).https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-263290-07#Text

11. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 р.)https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-577736-11#Text

12. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0439290-00#Text

13. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

ІІ. Установчі документи

1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text

2. Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2003-%D0%BF#Text

3. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257290-03#Text

4. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114). https://ips.ligazakon.net/document/MUS1466

5. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист МОН України №1/9-36 від 24.01.2007 р.).http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08C44523c2a86d02672aa7574a3244f3114e9

6. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-10#Text

ІІІ. Атестація

1. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 р. №1/9-363). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-15#Text

2. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930. {Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013} https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

ІV. Діловодство

1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30 січня 1998 р. №32. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0378-98#Text

2. Інструкція «Про порядок ведення трудових книжок працівників», затверджена 29.07.93 №58.

https://www.buh24.com.ua/instruktsiya-pro-poryadok-vedennya-trudovih-knizhok-nakaz-58-vid-29-07-1993-r/

3. Про затвердження інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, постанова кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text

V. Кадрове забезпечення

1. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF#Text

2. Перелік закладів і установ освіти…, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1993 №909. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-93-%D0%BF#Text

3. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації…, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 №695.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-97-%D0%BF#Text

4. Щодо посади помічника вихователя, лист МОН та ЦК профспілки … від 19.03.2009 №1/9-176, «02-5/116».

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_116290-09#Text

VІ. Медичне обслуговування

1. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-05#Text

2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-2002-%D0%BF#Text

VІІ. Методичний кабінет

1. «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (№1070 від 09.11.2010).

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/10413/

VІІІ. Обладнання

1. Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 №1633 https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/perelik-igrovogo-ta-navchalno-didaktichnogo-obladnannya

ХІ. Планування

1. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455).https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/4277/

2. Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (№ 14/18-3082 від 26.07.2010). https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9091/

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. 1/9-352 (рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх планок психологічної служби системи освіти України). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-352290-00#Text

4. Інструктивно-методичний  лист МОН України “Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році ” від 20.06.2013 року № 1/9-446. https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36305/

5. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-454-shhodo-organizatsiyi-roboti-z-muzichnogo-vihovannya-ditey-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/

6. Освітні програми: 

-Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін. (лист МОН від 23.05.2017 № 1/11-4988) Переглянути

-Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Шевчук А.С. 2015

-Англійська мова для дітей від 3 до 6 років. Парціальна освітня програма (Мишкова І.В., Савлук Г.І., Ножовнік О.М.). 2016

-Дошкільнятам. -освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти.  (лист ІМСО від 12.02.2019 р. №22.1/12-г-46 )

 

 

Х. Психологічна служба

1. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. №127. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-99#Text

2. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. №691.https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0691290-01#Text

3. Про атестацію практичних психологів і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. №1/9-439). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-439290-01#Text

4. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України, наказ міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2006 р. №864. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0864290-06#Text

ХІ. Оплата праці

1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН України від 15.04.1993 №102. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93#Text

2. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних.., затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF#Text

3. Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп, лист МОН України від 26.11.2008 №1/9-764.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-764290-08#Text

4. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, наказом МОН України від 24.02.2005 №118.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93#Text

5. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 31.01.2001 №78. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2004-%D0%BF#Text

6. Про оплату праці працівників освіти і науки в умовах епідемії грипу, лист МОН України від 02.11.2009 №1/9-757; №02-8/437. https://osvita.ua/legislation/other/5522/

7. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text

8. Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків), наказом МОН України від 26.09.2005 №557. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-17#Text

ХІІ. Охорона життя і здоров’я

1. Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу». https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/

2. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах (наказом МОН України від 28.10.2008 №985). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0985729-08#Text

3. Наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб. Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02#Text

4. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 “Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах” https://zakononline.com.ua/documents/show/123422___123422

5. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

ХІІІ. Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ

1. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку». https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9436/

2. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-583290-07#Text

3.  Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОН № 1/9-510 від 18.12.2000 року). https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/8761/

4.  Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714).https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0714736-11#Text

ХІV. Робота з батьками

1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, наказ МОН України від 21.11.2002 р. №667. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-02#Text

2. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243.

3. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010 р.). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-666290-10#Text

4. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-811290-08#Text

5. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в умовах сім’ї, затверджене наказом МОН… України 30.06.2011 №714.https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0714736-11#Text

ХV. Стимулювання праці

1. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2000-%D0%BF#Text

2. Положення про нагородження грудним знаком «Відмінник освіти України», «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України, наказ МОН України від 11.07.2005 №402. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0820-05#Text

ХVІ. Час відпочинку

1. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи міністерства освіти України, який може надаватись додаткова відпустка, затверджено 11.03.1998. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v9-96281-98#Text

2. Порядок надання щорічної основної відпустки …, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text

3. Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402. https://zakononline.com.ua/documents/show/122934___122934

4. Про право одиноких матерів на додаткову відпустку на дітей, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2005 №36-455. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN16195.html

ХVІІ. Фізичне виховання

1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (лист МОН України №1/9-438 від 27.08.2004 р.).

2. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 р.). https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/

3. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства освіти України від 25 травня 1998 р. №188. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-98#Text

4.  Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. №486. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-03#Text

5.  Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. №458. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05#Text

6. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-456-shhodo-organizatsiyi-fizkulturno-ozdorovchoyi-roboti-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/

ХVІІІ. Харчування

1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06

2. Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-16

3. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF#Text

4. Пам’ятка вивчення управлінської діяльності з питань організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України №1/9-394 від 21.06.2007 р.

5. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05#Text

6. Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 19.05.2008 №1/9-323.

7. Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF#Text

Використано матеріали за посиланням http://dyvokray.org.ua/normatyvna-baza/3-documents

 

Дбаємо про дітей з 1966 року!
З нами Ваша дитина в безпеці!

Завідувач: Григорів Надія Миколаївна
Тел: (0342) 53-34-80