Навчання

kids read

Виховна система ДНЗ – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання та розвитку дошкільника. У дошкільному закладі відбувається моральне становлення вихованців, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Напрямки виховної роботи:

 • патріотичне;
 • правове;
 • моральне;
 • художньо-естетичне;
 • трудове;
 • фізичне;
 • екологічне.

Пріоритетним у виховній роботі дошкільного закладу є:

 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • залучення малят до національної та світової культури;
 • збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації дошкільників, виховання в них життєвої компетентності.

Для реалізації цих завдань у ДНЗ розроблений річний план навчального закладу який був затверджений педагогічною радою закладу, керівником ДНЗ, погоджений з відповідним органом управління освіти. Цей план охоплює всі напрямки виховання та розвитку дітей.

В процесі навчально-виховного процесу педагоги нашого дошкільного закладу стараються дотримуватись таких принципів:

 1. Принцип народності передбачає єдність загальнолюдсь¬ких і національних цінностей; забезпечення національної спря¬мованості виховання; оволодіння духовними багатствами свого народу: мовою, традиціями, звичаями, національно-етнічною культурою; шанобливе ставлення до національних надбань тих народів, які мешкають в Україні.
 2. Принцип демократичності потребує подолання автори¬тарного стилю виховання; забезпечення співробітництва вихова¬телів і вихованців; врахування думки колективу й кожної особи¬стості; виховання особистості як вищої природної і соціальної цінності; формування колективу на засадах волі і прагнень його членів; в цілому формування вільної особистості.
 3. Принцип природовідповідності  спрямований на врахуван¬ня багатогранної природи людини, особливостей її анатомо-фізіологічного і психічного розвитку.
 4. Принцип гуманізації передбачає створення оптимальних умов для інтелектуального і соціального розвитку кожного ви¬хованця; виявлення глибокої поваги до людини; визнання при¬родного права кожної особистості на свободу, на соціальний за¬хист, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності, на самореалізацію фізичних, психічних і соціальних потенцій, на створен¬ня соціально-психічного фільтра проти руйнівних впливів нега¬тивних чинників навколишнього природного і соціального сере¬довища; виховання у молоді почуттів гуманізму, милосердя, доб¬рочинності.
 5. Принцип неперервності випливає з того, що виховання є багатогранним і багатофакторним процесом, який не обмежуєть¬ся ні часовими, ні віковими рамками; виховання здійснюється з часу народження і триває впродовж усього життя; соціальне і природне середовище, діяльність особистості так чи інакше впли¬вають на формування певних якостей; процес навчання — важ¬ливий чинник виховання як через зміст навчального матеріалу, так і через організацію діяльності.
 6. Принцип індивідуалізації та диференціації: врахування у навчально-виховному процесі індивідуальних особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку особистості; засто¬сування засобів впливу на особистість з урахуванням її індивіду¬альних фізичних і соціально-психічних властивостей; моделю¬вання на основі індивідуальних потенцій групових та індивіду¬альних програм розвитку, стимулювання фізично-оздоровчої, предметно-практичної, навчально-пізнавальної, соціально-кому¬нікативної, орієнтаційно-оцінної діяльності вихованців.
 7. Принцип єдності виховання і життєдіяльності: процес виховання — не відокремлена сфера діяльності уособлених лю¬дей, він є цілісною системою організації життєдіяльності дітей і дорослих у сім´ї, школі, на виробництві, в соціально-природно¬му середовищі; кожен компонент такої діяльності певним чином впливає на формування тих чи тих якостей особистості; органі¬зовуючи будь-який вид діяльності, необхідно дбати, щоб вона несла в собі виховний потенціал.
 8. Принцип етнізації  передбачає наповнення виховання на¬ціональним змістом, спрямованим на формування національної свідомості і національної гідності; створення умов для дітей усіх національностей, що є громадянами України, навчатися рідною мовою, вивчати традиції, звичаї, обряди свого народу; забезпечувати умови для відчуття етнічної причетності до свого народу, його культури, формування рис національної ментальності; ви¬ховувати в молоді почуття соціальної відповідальності за збере¬ження, примноження і продовження етнічної культури.
 9. Принцип послідовності і систематичності вимагає забезпечувати певний вплив на особистість дитини з урахуванням її вікових можливостей і розвитку, поступово розширювати сис¬тему вимог до діяльності; забезпечувати доцільну єдність вимог до вихованця з боку вихователів (членів сім´ї, та ін.): створювати оптимальні умови для вияву самостійності вихован¬ця при розв´язанні виховних завдань, дбаючи про розумне педа¬гогічне керівництво.
 10. Принцип культуровідповідності передбачає невід´ємний зв´язок виховання з культурними надбаннями людства і, зокре¬ма, свого народу: знання загальнолюдських багатств у царині культури, особливостей розвитку та становлення національної культури і її взаємозв´язку з загальнолюдською, знання історії свого народу, його культури; забезпечення духовної єдності та спадкоємності поколінь.

 

Робота з батьківською громадськістю

Робота з батьківською громадськістю в ДНЗ проводиться у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції про права дитини, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про батьківський комітет. В ДНЗ №9 «Дзвіночок»  робота з сім'єю проводиться згідно річного плану. В плані роботи ДНЗ на навчальний рік передбачені різноманітні форми роботи з батьками: загальні та групові батьківські збори, консультації для батьків, дні відкритих дверей, тематичні виставки спільних робіт батьків та дітей. Батьки є активними учасниками освітнього процесу дошкільного закладу, роблять вагомий внесок у благоустрій закладу, його розвивальне середовище. Головою Ради ДНЗ№9  Грицишин Л.В., Голова батьківського комітету ДНЗ Мельничин І.Б.
Взаємодія з сім’ями вихованців впродовж року є одним з головних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють врахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної громадської позиції, участі батьків в управлінні закладом.  Спільно з батьками здійснюється господарська діяльність. Це значно покращило матеріально-технічну базу ДНЗ.

Систематично ведеться облік майна, списання проводиться згідно з чинним законодавством.

В дошкільному закладі створено батьківський комітет, в який входять голови батьківських комітетів груп та активні батьки (за рекомендацією групових комітетів). На засіданнях батьківського комітету ДНЗ розглядаються питання харчування дітей, співпраці родин й дошкільного закладу, охорони життя й здоров'я дітей, обговорюється система оздоровлення дітей у ДНЗ та ін.
Батьки беруть участь у загальних зборах колективу закладу, який є органом громадського самоврядування. Представники батьків включені до ради дошкільного закладу, яка працює впродовж року згідно плану та виконує надані їй повноваження.

За останні роки придбано сучасні стенди для батьківських куточків. В кожній групі педагогами створено папки-пересувки з добіркою інформаційних матеріалів для батьків.

На виконання Примірного положення про Консультативний центр (наказ Міністерства світи і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 р. № 714), на базі нашого дошкільного навчального закладу організовано роботу консультативного пункту. Для повноцінної діяльності консультативного пункту задіяні різні форми організації: індивідуальні консультації у фахівців. Тісний зв'язок консультативним пунктом дає  змогу батькам отримувати кваліфіковану допомогу фахівців щодо підготовки  дітей до шкільного навчання.

Реалізуючи завдання співпраці дошкільного закладу і сім'ї у забезпеченні якості освітнього процесу шляхом ефективного використання педагогічних засобів здоров'язбережувальних технологій, залучення батьків до проведення спільних заходів, підготовки та проведення традиційних родинних свят та розваг, виготовлення сімейних газет. З метою відродження національних традицій, пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і підтримки традицій урочисто відзначаємо «День матері».

Аналіз опитування батьків показав, що більшість (90%) дітей із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої, батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (90%). Батьки висловили задоволеність станом організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі та надання освітніх послуг (90%).

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», листів МОНУ від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», від 11.08.2011 № І/9-610, від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків» прийом благодійних внесків здійснюється виключно на добровільній основі у безготівковій формі відповідно до постанови КМУ від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку. На кожних групових батьківських зборах голова батьківського комітету оприлюднює інформацію про використання благодійних та спонсорських внесків.

Контроль за організацією співпраці педагогів і батьків ведеться адміністрацією. За результатами таких вивчень надаються методичні рекомендації, поради та обговорюються нові дієві форми співпраці з батьками.

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі — (сімейний кодекс) батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до Закону № 2402.
У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров’я тощо.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі — Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.

Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.

3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття та за заявою матері/батька дитини і ксерокопії паспорта з контактними даними особи, якій довіряють дитину.

Який порядок відрахування дитини з дошкільного навчального закладу? Чи має право керівник закладу відрахувати дитину за несплату батьками плати за харчування?

Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі визначено Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, де, зокрема, зазначено, що відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Але адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

Дбаємо про дітей з 1966 року!
З нами Ваша дитина в безпеці!

Завідувач: Григорів Надія Миколаївна
Тел: (0342) 53-34-80